ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Namnet Ockelbo fastställdes

Den fornsvenska formen av namnet Ockelbo anses ha varit Oklabo eller Uklabo.

På 1300- och 1400-talen förekom skrivformerna De oklabo, oclabo, wklabo, wcclabo, Wklabo och Wgglabo.

Redan tidigt fann man namnet underligt och oförklarligt, och så småningom ville man ge det en begriplig form – Ugglebo. Den sista av skrivformerna har ovan, som är från 1492, antyder en förändring på väg mot detta namn. Ugglebo, det kunde man ge en vettig förklaring till, eftersom ugglor fanns i trakten. Man var så övertygad, att den tolkningen var den rätta, att man tog en uggla till symbol på ett sockensigill, som kom till på 1600-talet. Och Ugglebo gällde som officiell namnform för vår socken ända fram till 1883, då Kunglig Majestät, Oscar II fastställde namnet Ockelbo.

I sitt arbete om Gästriklands äldre bebyggelsenamn framhåller språkforskaren Folke Hedblom – efter att ha nämnt tidigare försök att förklara namnet – att ordstammen -ukl eller -okl anses vara besläktad med orden öka och växa, och att den i det här sammanhanget syftar på den omständigheten, att vattnet i Bysjön tidvis stiger och svämmar över sina bräddar. Bysjöns ursprungliga namn var Ukle, och Ycklaren av samma ordstam får ses som en utvidgning av ån – Sundsån – som egentligen är ett långt smalt sund från Ukle-sjön. Den äldsta samlade bebyggelsen i Ockelbo anses ha funnits på Fornvi, som tidigare förmodas ha haft ett annat namn – Uklabo – vilket syftat på bosättning vid sjön Ukle dvs. vid Bysjön. När byn blev offerplats med namnet Vi, bibehölls Uklabo som namn på den övriga bebyggelsen vid sjön och så småningom även på hela den stora socknen.

Ockelbo någongång under 1870-1880-talet

Ockelbo någongång under 1870-1880-talet.