ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Om bolagsordningen

Följande var bland annat skrivet om bolagsordningen i jubileumstidskriften:

”Under årens lopp har fråga om ändring av bolagsordningen flera gånger väckts och dryftats, men alla ändringsförslag strandade på grund av bolagsordningens bestämmelse, att för ändring erfordras att minst två tredjedelar av bolagets delägare ska vara överens.

Förslag om ändring av styrelsens sammansättning har alltså vid ett par tillfällen behandlats. Det har ansetts att den manstarka styrelsen var en alltför tungrodd apparat och att antalet ledamöter borde minskas från 15 till 5. Däremot har invänts, att det dock hade sina fördelar, att styrelsen var så talrik, då olika delar av socknen därmed var representerade, och bolagets intressen därigenom bättre bevakade och tillvaratagna.

En annan på sin tid rätt så brännande fråga har varit om bolagets anslutning till den kooperativa rörelsen. För anslutning yrkade emellertid kooperatörerna på bolagets ombildning, vilket dock omöjliggjordes genom bolagsordningens ovannämnda föreskrift rörande villkoren för stadgeändring. Då sedermera Kooperativa Förbundet på vissa andra villkor men utan ändring i bolagsordningen erbjöd bolaget anslutning, vägrade stämmans majoritet, emedan den ansåg en anslutning onödig, då bolaget allt ifrån begynnelsen i sin rörelse tillämpat kooperativa grundsatser, och farlig, emedan bolagets självständighet därigenom kunde förloras.”