ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Föreningen bildades den 13 oktober

Ugglebo Arbetareförening bildades

Den 13 oktober hölls en sammankomst och man bildade Ugglebo Arbetareförening.

Föreningens ändamål var enligt stadgarna som följer:
$ 1 att på olika sätt, vilka ansågs vara goda och lämpliga, verka för ömsesidig nytta i fråga om ekonomiska framsteg och andlig utveckling.

Föreningens närmaste uppgifter skulle enligt
$2 vara 1:0) att bilda en sparkassa eller folkbank där pengarna kunde sättas in och lån erhållas till grundande av arbetsföretag m.m.

samt 2:0) att inrätta en försäljningslokal, där goda livsförnödenheter m. m. kunde tillhandahållas till billigaste priser. Undantaget var brännvin och andra spritdrycker samt lyxartiklar.

För övrigt skulle föreningen med livligt deltagande omfatta alla ändamål som syftade på att genom förenad kraft främja arbetarnas i andligt och kroppsligt hänseende.

Dåvarande kyrkoherde, kontraktsprosten, fil. dr K. F. Sjöström var den ledande kraften, och hans medhjälpare var bland annat musikdirektör J. F. Lagergren, fabrikör J. E. Målén, kyrkvärden Olof Olsson, komminister E. J. Ekman och fjärdingsman Eric Grönberg.

Nöden blev stor

Snart tömdes lagren på spannmål och nytt spannmål måste köpas in. Då man i allmänhet ej hade besparingar från tidigare goda år behövde arbete sökas. Det blev snart brist på arbete och man råkade i svår nöd på grund av låga inkomster samtidigt som spannmålspriserna steg.

Fattigvården var starkt anlitad

Någon liten förtjänst hade en del fått från järnbruket genom arbete med kolning och forkörning. De täta yrvädren och de ofantliga snömassorna hindrade och försvårade emellertid dessa arbeten och minskade förtjänsten. Om ej här som norröver förekom det bark- och halmätning eller svältdöda, så har dock fattigvården varit starkt anlitad.

Vid den här tiden hade Ugglebo (Ockelbo) ca 4,800 invånare och Åmot 1,700. De kommunala utgifterna som stigit kraftigt de senaste åren uppgick till drygt 10,000 riksdaler varav 3,113 riksdaler lades på fattigvårdens bidrag.

Prosten Sjöström ordnade med upphuggning av vindfällen på prästskogen för att bereda arbete och lindra nöden, och han har förskotterat medel till arbetslöner.

”Ej underligt, sägas till slut, om missmod intager befolkningens sinne och om den med längtande tankar följer vänner och släktingar, som dragit till ett annat land, varifrån det aldrig varslats om brist på brödföda.”

Under den första stora utvandringsvågen, 1847 – 1856, utvandrade från Ugglebo (Ockelbo) 485 personer till Amerika.

Kontraktsprosten Fil. D:r K. F. Sjöström initiativtagare och stiftare av föreningen Ugglebo Arbetareförening 13 oktober 1867
Musikdirektör J. F. Lagergren initiativtagare och stiftare av föreningen Ugglebo Arbetareförening 13 oktober 1867

Kontraktsprosten Fil. D:r K. F. Sjöström och Musikdirektör J. F. Lagergren initiativtagare och stiftare av föreningen

Medlemskap

För att bli medlem i Ugglebo Arbetareförening krävdes att man skulle teckna sig för minst en eller högst tio andelar à 3 riksdaler per andel. Beloppen kunde erläggas på en gång eller med minst 50 öre i månaden per andel tills de blivit betalda.

Inträde i föreningen stod öppet för varje väl ansedd arbetare, man eller kvinna, som förband sig att efterleva föreningens stadgar.

Vid alla sammankomster hade medlemmarna utan avseende på antalet andelar fri talan och lika röst.

Alla tvistemål skulle avgöras av tre gode män, en vald av styrelsen, en av klaganden och den tredje av de två förstnämnda.

Uppköp

I första hand skulle inköpen göras från inkomsten av sålda andelar. Inköpen skulle samlas i ett varumagasin från vilken alla föreningens medlemmar kunde köpa det man behövde mot kontant betalning.

Priset för varorna var bestämt av styrelsen och berodde på de utgifter föreningen hade för att köpa in varan, förvaring och försäljning.

Ingen ledamot fick sälja vidare egna inköpta varor till en annan person, då riskerade man sitt medlemskap. Inga andra än föreningsmedlemmar hade rätt till att handla från föreningens magasin.

Övrigt

För övrigt innehöll dessa stadgar utförliga bestämmelser om ledamöternas uppdrag och rörelsens bedrivande m. m.