ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Artikel från den 23 april

Norrköpings Tidningar skrev: ”Ugglebo arbetareförening i Norrland har genom sin handelsrörelse under 5 månader, från den 20 oktober till den 31 mars, omsatt ett kapital av 106,600 riksdaler och därpå erhållit en nettobehållning av 6 procent.

Andelar à 3 riksdaler per styck är tecknade för ungefär 7,000 riksdaler. Största delen av de varor som sålts, bestod av spannmål, mjöl och saltvaror, samt andra nödvändiga varor har även sålts, t. ex. kaffe för över 40 riksdaler specie (160 riksdaler), socker cirka 65 riksdaler specie (260 riksdaler) samt av tobak och snus för cirka 500 riksdaler.

Föreningen har varit till stor nytta för socknen genom att man haft en jämn tillgång på livsmedel vilka sålts till ett pris som ofta varit lägre än priserna i Gävle.

Om ej föreningen funnits skulle priserna på dessa varor varit betydligt högre, till en vinst för några få personer samt att tillgången till varorna skulle ha varit otillräcklig. Av församlingens invånare är det också högst få som inte ”hava ax i föreningen”.

Man önskar, hoppas och tror att föreningen framgent skall fortgå till fördel för kommunen och den gör det helt säkert om den ej frångår de idéer som ligger till grund för densamma, bl. a. att varor enbart säljs mot kontanta medel.”